Leasing finansowy zyskuje na popularności

21 września 2019

Szukając najodpowiedniejszej formy finansowania maszyny, urządzenia, sprzętu specjalistycznego, wyposażenia wnętrz lub różnego rodzaju pojazdów, przed dokonaniem ostatecznego wyboru, koniecznie trzeba ocenić ryzyko inwestycyjne związane tego typu operacją. Każda bowiem dostępna na rynku forma finansowania z jednej strony ma swoje zalety uzależnione m. in. od specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej i przedmiotu, który chcemy sfinansować, a z drugiej ma swoje wady związane chociażby z ograniczeniem dostępności danego rozwiązania dla konkretnej grupy przedsiębiorców.


Jeśli leasing, to koniecznie operacyjny?

Większość firm automatycznie wybiera leasing operacyjny, gdyż według powszechnie utartych opinii jest to najkorzystniejsza pod względem podatkowym forma finansowania przedmiotów niezbędnych do prowadzenia biznesu.

W tym przypadku firma leasingowa ujawnia przedmiot w swoich aktywach i to ona jest odpowiedzialna za dokonanie odpisów amortyzacyjnych.

Wymiernymi korzyściami dla przedsiębiorcy jest możliwość wliczenia w koszty uzyskania przychodu:

  • całej opłaty wstępnej,
  • wszystkich rat leasingowych (w części kapitałowej i odsetkowej),
  • a także opłat związanych z bieżącą eksploatacją przedmiotu leasingu.

Warunkiem jest zawarcie umowy zgodnej z przepisami przewidzianymi w prawie podatkowym: umowa leasingu musi być zawarta na czas określony i trwać minimalnie 40% czasu amortyzacji środka trwałego.

W leasingu operacyjnym po upływie terminu umowy, własność przedmiotu leasingu może, ale nie musi, zostać przeniesiona na leasingobiorcę. Jednak w zdecydowanej większości przypadków mamy do czynienia z przeniesieniem praw własności po zapłacie przez klienta wcześniej ustalonej kwoty wykupu.

Należy podkreślić, że leasing operacyjny w odniesieniu do podatku VAT traktowany jest jako usługa.

W związku z tym, podstawę opodatkowania w tym przypadku stanowi wartość netto raty leasingowej, płaconej przez leasingobiorcę. Podatek VAT jest doliczany do każdej raty leasingowej, co powoduje, że jego zapłata – w porównaniu z jednorazowym zakupem przedmiotu – także jest rozłożona w czasie. Raty leasingowe podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%, niezależnie od stawki jaką opodatkowany jest leasingowany przedmiot.


I tu zaczynają pojawiać się pytania!

Co, jeśli:

  • przedsiębiorca nie jest tzw. VAT-owcem,
  • do ceny netto finansowanego sprzętu jest doliczany podatek VAT 8%,
  • przedmiot jest sprzedawany na podstawie faktury VAT Marża,
  • przedsiębiorca chce odzyskać cały VAT na początku transakcji,
  • albo firma ma prawo do skorzystania z przyspieszonej amortyzacji finansowanego mienia?
W takiej sytuacji zastosowanie ma leasing finansowy.

W tej formie finansowania, leasingowany przedmiot zostaje zaliczony do majątku przedsiębiorcy, co daje mu możliwość samodzielnego dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodu w tym przypadku są właśnie odpisy amortyzacyjne, część odsetkowa raty leasingowej oraz codzienne koszty użytkowania. W leasingu finansowym mamy do czynienia z dostawą towaru, stąd podatek VAT od sumy płatności leasingowych należy zapłacić w całości wraz z pierwszą ratą leasingową.

Dla wielu firm, szczególnie tych rozpoczynających działalność gospodarczą, może okazać się to sporym wyzwaniem, stąd też leasing finansowy cieszy się sporą popularnością wśród przedsiębiorców, którzy nie są płatnikami podatku VAT. A to dlatego, że pozwala na doliczenie stawki VAT w takiej samej wysokości, jaką obłożony jest przedmiot leasingu. Nie muszą oni od razu zapłacić podatku VAT od przedmiotu leasingu. Będą mogli natomiast amortyzować przedmiot, traktując jako cenę jego wartość brutto.

Z podobnych przyczyn leasing finansowy opłaca się bardziej przy zakupie pojazdu sprzedawanego na podstawie faktury VAT Marża (zwykle przy zakupie z komisu). Na takiej fakturze nie ma podanej wartości podatku VAT, gdyż jest on liczony tylko od marży pośrednika, która dla kupującego jest ukryta. Finansowanie zakupu takiego auta w leasingu operacyjnym rodziłoby konieczność doliczenia podatku VAT w wysokości 23%. Leasing finansowy pozwala tego uniknąć.

Leasing finansowy jest opłacalny także dla podatników, którzy zdecydowali się na rzadziej wybierane formy opodatkowania, np. ryczałt. Dla nich wysokość kosztów nie ma wpływu na wysokość płaconych podatków, czyli tarcza podatkowa polegająca na możliwości wliczenia całości rat leasingowych w koszty uzyskania przychodu (leasing operacyjny), traci tu zupełnie na znaczeniu.

Leasing finansowy wybierają również firmy, które chcą skorzystać z przyspieszonej amortyzacji przedmiotu leasingu.

Jak już wspomniano, w przypadku leasingu operacyjnego to leasingodawca amortyzuje przedmiot, a w przypadku leasingu finansowego - leasingobiorca. Jednym z prawnie dostępnych sposobów jest jednorazowa amortyzacja, pozwalająca skutecznie obniżyć podatek dochodowy w danym roku przez jednorazowe zaliczenie w koszty uzyskania przychodu wydatku o wartości zgodnej z obowiązującym limitem. Jednorazowa amortyzacja to rodzaj pomocy de minimis, więc korzystając z niej trzeba pamiętać o konieczności uzyskania odpowiedniego zaświadczenia. Jest ona dostępna dla firm, które rozpoczęły działalność w danym roku oraz dla firm, których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły kwoty określonej w aktualnych przepisach podatkowych. Takiej formie amortyzacji podlega większość maszyn, urządzeń, narzędzi i aparatów, a także niektórych pojazdów. Wyjątkiem są auta osobowe, dla których nie stosuje się jednorazowej amortyzacji.


Leasing finansowy będzie też najkorzystniejszy dla firm, którym zależy na krótkim czasie finansowania.

Przypomnijmy, że w przypadku leasingu operacyjnego minimalny czas trwania umowy to 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu. W przypadku leasingu finansowego minimalny czas trwania umowy może wynosić nawet jedynie 6 miesięcy.

W leasingu finansowym wykup praktycznie nie istnieje. Wraz z zapłatą ostatniej raty sprzęt automatycznie staje się własnością leasingobiorcy.

A może jednak najlepszym rozwiązaniem będzie wybór tradycyjnego kredytu lub pożyczki? W przypadku kredytu warunkiem podstawowym i koniecznym jest posiadanie zdolności kredytowej. Ponadto ani kredyto-, ani pożyczkodawca nie jest właścicielem finansowanego mienia, a więc jego zabezpieczeniem staje się zastaw ustanowiony na finansowanym przedmiocie. Od strony korzyści podatkowych, w przypadku kredytu lub pożyczki amortyzacja sprzętu leży po stronie kredyto- pożyczkobiorcy, a odsetki z rat są księgowane jako koszt. Nie ma obowiązku zapłaty podatku VAT z góry i nie dolicza się go do odsetek. Dla przedsiębiorców, którzy są tzw. VAT-owcami, istnieje jednak możliwość jednorazowego odliczenia podatku VAT przy zachowaniu prawa do jego spłaty w trakcie całego okresu trwania pożyczki lub kredytu.

Podsumowując, wszystkie wymienione formy finansowania mają różne zalety, ale mają też swoje wady i stąd przed dokonaniem ostatecznego wyboru, przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę specyfikę prowadzonej przez siebie działalności oraz to, jaki środek trwały jest przedmiotem inwestycji.

Pamiętajmy, że poza korzyściami natury podatkowej, leasing w przeciwieństwie do kredytu, to dla przedsiębiorców maksymalnie uproszczone procedury oraz wyższa dostępność uzyskania finansowania.


`