Po co ubezpieczać leasingowany sprzęt?​

21 maja 2019

Nie jest tajemnicą, że każdy kto kiedykolwiek obejmie siebie czy swój majątek jakimkolwiek rodzajem ubezpieczenia, już po pewnym czasie dostrzeże zarówno jego wady, jak i zalety.

Nie istnieją bowiem ubezpieczenia idealne. Zawsze dostrzeżemy w nich coś, co nie spełnia naszych oczekiwań, a za co, po wykupieniu polisy, po prostu musimy płacić. Zasadniczo możemy jednak powiedzieć, że więcej jest zalet niż wad w ubezpieczeniach. Gdyby było inaczej, nikt przy zdrowych zmysłach nie decydowałby się na wyrzucanie pieniędzy w błoto. Myślimy tak głównie w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, ale na co dzień, w życiu prywatnym, czy w biznesie, napotykamy na swojej drodze szereg ubezpieczeń obowiązkowych.

 

Ubezpieczać, albo nie ubezpieczać - oto jest pytanie!?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz. 1152 z późniejszymi zmianami) ubezpieczeniami obowiązkowymi są:

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe z ruchem tych pojazdów. Polskie przepisy dotyczące ruchu drogowego bezwzględnie wymagają posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa OC jest niezbędna do tego aby móc zarejestrować pojazd oraz z niego korzystać. W przeciwnym wypadku, brak ubezpieczenia komunikacyjnego może skończyć się karą finansową o niemałej wysokości. OC w razie wypadku chroni poszkodowanego oraz sprawcę kolizji, gdyż to z niego jest wypłacane zadośćuczynienie osobie pokrzywdzonej. Ubezpieczenie komunikacyjnie nie pokrywa jednak strat materialnych sprawcy wypadku.
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.
  • Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.
  • Ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez RP, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.


Leasing a ubezpieczenie - samochody

Istnieje jednak szereg ubezpieczeń, które mimo, że w świetle przedstawionych przepisów mają charakter wolicjonalny, to ze względu na rodzaj zawieranych umów, muszą zostać uruchomione. Jedną z takich umów jest umowa leasingu. Leasing kojarzony jest przede wszystkim z atrakcyjną alternatywą dla kredytu. Firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą decydują się na taką opcję, ponieważ jest bardziej korzystna niż kredytowanie zakupu.

Należy jednak pamiętać, że np. ubezpieczenie samochodu w leasingu musi być pełne – nie wystarczy samo OC.

Drugim ubezpieczeniem wymaganym w przypadku leasingu samochodu jest autocasco, w skrócie AC, którego głównym zadaniem jest ochrona ubezpieczonego pojazdu oraz jego wyposażenia standardowego lub dodatkowego. W zakresie polisy znajduje się ochrona przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem pojazdu w wyniku wypadku drogowego, spowodowanego przez osobę ubezpieczoną. Ponadto polisa obejmuje również szkody powstałe w wyniku działania czynników zewnętrznych, do których można zaliczyć zjawiska pogodowe, uszkodzenie auta przez osoby trzecie bądź zwierzęta oraz kradzież pojazdu lub elementów jego wyposażenia. Składki na ubezpieczenie leasingowanego samochodu można zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodu – OC w całości, a AC do określonej kwoty.

Opcjonalnie można dokupić również ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), assistance (ASS), a także zieloną kartę (ZK).

Firma leasingowa jako właściciel przedmiotu leasingu, może dyktować warunki jego ubezpieczenia.

Zatem decydując się na leasing trzeba zaopatrzyć się w ubezpieczenie spełniające konkretne, określone przez leasingodawcę warunki.


Razem czy osobno?

Często firmy leasingowe proponują zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z umową leasingu. Z jednej strony jest to korzystne dla leasingobiorcy – może on bowiem załatwić wszystko za jednym razem. Poza tym, dzięki umowom między firmami leasingowymi a ubezpieczycielami składka za taką polisę może być niższa niż dla pojedynczego użytkownika.

Jeśli jednak leasingobiorca uzna, że jest w stanie ubezpieczyć przedmiot leasingu sam, na korzystniejszych warunkach, może to zrobić, gdyż firmy leasingowe z reguły nie robią w tym zakresie żadnych problemów. Wiąże się to z tzw. odstępstwem, za które trzeba dodatkowo zapłacić, ale nie są to porażające kwoty – zazwyczaj dużo niższe niż osiągnięte w ten sposób oszczędności. Aby porównać dostępne na rynku oferty, najprostszym i najszybszym sposobem jest skorzystanie z usług partnerów AssetLife.

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu jest w interesie zarówno leasingodawcy, który w razie zniszczenia mienia nie zawsze mógłby liczyć na rekompensatę szkody, jak i leasingobiorcy, któremu polisa oszczędzi wydatków w przypadku zniszczenia czy uszkodzenia leasingowanego mienia, a który musi opłacać raty, nawet w przypadku, gdy dzierżawiony przedmiot jest niesprawny. Możliwość otrzymania odszkodowania jest bardzo ważna, szczególnie w przypadku, gdy leasingowana rzecz przynosi zyski. Jej uszkodzenie lub utrata może te zyski przekreślić, ale wymóg płacenia rat leasingowych nie zniknie.


A jak ubezpieczać maszyny w leasingu?

Można to zrobić na dwa sposoby. Najczęściej spotykane rozwiązanie to umowa ubezpieczenia generalnego pomiędzy ubezpieczycielem a leasingodawcą. Leasingodawca jest wówczas jednocześnie ubezpieczającym i ubezpieczonym. Leasingobiorca nie jest stroną umowy ubezpieczenia, natomiast jako korzystający z przedmiotu leasingu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków, jakie umowa ubezpieczenia na niego nakłada.

Drugą możliwością jest ubezpieczenie indywidualne, w którym na mocy zawartej umowy leasingu korzystający zobowiązany jest do zawarcia z wybranym ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia w wymaganym przez leasingodawcę zakresie ubezpieczenia. Ubezpieczenia maszyn w leasingu to często ubezpieczenia oferowane na bazie wszystkich rodzajów ryzyka (all risk) obejmujące mienie, sprzęt elektroniczny, szkody zewnętrzne i wewnętrzne, błąd operatora, awarię maszyn itp. – wszystko w jednej polisie. Często w programach leasingowych spotyka się także pokrycie zarówno ryzyka sprzeniewierzenia, jak i kradzieży zwykłej. W zależności od specyfiki sprzętu w polisie może się znaleźć dodatkowy zakres ochrony. Na przykład dla sprzętu budowlanego będzie on obejmował dodatkowe rodzaje ryzyka związane z prowadzeniem prac budowlanych.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać kontaktując się z doradcami AssetLife.
POWRÓT