topleft topright bottomright bottomleft

Regulamin serwisu

§1. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Warunkiem świadczenia Usługi jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu.

2. Usługa jest świadczona bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Czasem właściwym dla Usługodawcy jest CET (Central European Time).

3. Regulamin obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2018 r.

4. Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć w następujący sposób:

 • Usługodawca – AssetLife Sp. z o.o z siedzibą Plac Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów prowadzącą działalność gospodarczą jako Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 563869, NIP 8133705488, REGON 36181234.
 • Regulamin – niniejszy dokument.
 • Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Usługodawca prowadzi serwis internetowy, działający w domenie https://assetlife.pl.
 • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Osoba – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 • Osoba trzecia – osoba inna aniżeli Usługodawca i Użytkownik.
 • Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z dostępu do Serwisu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Usługodawcy dla Użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usług. Dostęp do Konta możliwy jest po zalogowaniu.
 • Rejestracja – czynność wykonywana przez Użytkownika na żądanie Serwisu i warunkująca założenie Konta w Serwisie oraz późniejszy dostęp do Konta przez Użytkownika.
 • Login – adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 • Hasło – unikalny ciąg znaków spełniający wymagania techniczne narzucone przez Usługodawcę, wybrany przez Użytkownika, w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych.
 • Oprogramowanie – autorskie skrypty w oparciu, o które działa Serwis, będące własnością Usługodawcy.
 • Notyfikacje – elektroniczna forma powiadomień, na temat Usługi, przesyłana do Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności.
 • Polityka Prywatności – zasady określające sposób przetwarzania danych oraz prywatność w Serwisie, w tym plików Cookies i przesyłania Notyfikacji.
 • Profil – zbiór danych o Użytkowniku, którymi Użytkownik zarządza z poziomu swojego Konta, a które widoczne są jedynie dla Użytkownika i Usługodawcy.
 • Materiały – utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r . nr 90 poz. 631. z późn. zm.), które mogą być zamieszczane przez Użytkownika.
 • Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 • Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Usługodawca (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), cyberataki (np. DDOS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe).
 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm).
 • Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm).
 • Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 • Adres e-mail – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail).§2. Wymagania techniczne.

1. Do prawidłowego działania Serwisu wymagane jest korzystanie z urządzenia podłączonego do sieci Internet oraz z włączoną obsługą Cookies.

2. Usługodawca zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. W przypadku korzystania przez Użytkownika ze starszych wersji przeglądarek lub/i innych niż najnowsze, które są dostępne, Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania Usług.

3. Wsparcie oraz pomoc techniczna świadczone są przez Usługodawcę drogą elektroniczną poprzez adres e-mail kontakt@assetlife.pl . Wsparcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, świadczone jest od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni kalendarzowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) w godzinach 08.00 – 16.00.

4. Usługodawca udziela wsparcia wyłącznie w zakresie funkcjonowania Serwisu i Usług dostępnych za jego pośrednictwem.


§3. Rejestracja i logowanie.

1. Rejestracja w Serwisie jest wymagana dopiero w chwili, gdy Serwis zażąda od Użytkownika wykonania takiej czynności. Należy wówczas podać Login i Hasło Użytkownika oraz uzupełnić odpowiednio dane wskazane na etapie Rejestracji. Ukończenie Rejestracji następuje po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na wskazany adres e-mail.

2. Po pomyślnym zakończeniu Rejestracji następuje automatyczne logowanie w Serwisie.

3. Użytkownik jest zobowiązany do podania swojego prawdziwego, tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym adresu e-mail, którym ma prawo się posługiwać oraz odpowiednio danymi osobowymi wymaganymi na etapie Rejestracji.

4. Użytkownik może zmienić swój Login po zalogowaniu do Konta.


§4. Zakres i rodzaj świadczonych Usług.

1. Usługodawca oferuje dostęp do Serwisu i dostarczanie za jego pomocą treści cyfrowych oraz korzystanie z Usług na zasadach zgodnych z Regulaminem.

2. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Użytkownik może szukać za pomocą Serwisu propozycji spełniających kryteria jego zainteresowania. Wyniki są prezentowane w formie listy z możliwością sprawdzania szczegółów.


§5. Płatności.

1. Użytkownik informowany jest każdorazowo, że Usługa, którą jest zainteresowany wiąże się z obowiązkiem uiszczenia zapłaty.

2. Każda dostępna w Serwisie Usługa ma określoną cenę, która jest widoczna dla Użytkownika.

3. Użytkownik zgadza się na uiszczenie ceny Usługi określonej w Serwisie po wybraniu propozycji spełniającej kryteria jego zainteresowania.


§6. Prawa i obowiązki Użytkownika.

1. Użytkownik ma prawo do:

 • zarządzania swoim Kontem,
 • korzystania z Serwisu i Usług zgodnie z Regulaminem,
 • wnoszenia reklamacji, które należy kierować na adres e-mail biuro@assetlife.pl.2. Użytkownik zobowiązuje się:

 • nie korzystać z Serwisu lub/i Usług w sposób zakłócający funkcjonowanie Usług,
 • korzystać z Serwisu lub/i Usług zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego,
 • aktualizować dane, poprzez wprowadzenie zmian na swoim Koncie,
 • nie podejmować jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Użytkowników, osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy albo innych Użytkowników lub osób trzecich,
 • nie uzyskiwać dostępu do Kont innych Użytkowników, które nie są zarządzane przez Użytkownika (np. poprzez łamanie Haseł),
 • utrzymywać swoje Hasło w ścisłej tajemnicy,
 • nie udostępniać innym Użytkownikom i osobom trzecim swojego Konta,
 • dokonywać Płatności za Usługę.3. Usługodawca zastrzega, że Konta Użytkowników zawierające materiały lub/i dane naruszające Regulamin mogą zostać edytowane lub/i usunięte po odnotowaniu informacji o naruszeniu.

4. Prawa i obowiązki przysługujące Użytkownikowi nie mogą być przeniesione na inne podmioty lub/i osoby. Oznacza to, że Użytkownik nie może przekazać/odsprzedać/zbyć swojego Konta na rzecz innego podmiotu. Usługodawca jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, który dokonał Rejestracji.


§7. Prawa i obowiązki Usługodawcy.

1. Usługodawca nie ingeruje w Konto Użytkownika i zgromadzone na nim dane lub/i informacje za wyjątkiem, gdy Użytkownik go o to poprosi, z uwagi na problemy techniczne, ale także w przypadku odnotowania naruszenia.

2. Usługodawca ma prawo do:

 • informowania Użytkowników, drogą elektroniczną, o nowych funkcjonalnościach Serwisu lub/i ważnych powiadomieniach związanych z Serwisem,
 • przesyłania Notyfikacji w Serwisie,
 • pytania Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Serwisu i Usług,
 • badania sposobu korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających go udoskonalać funkcjonalnie i technicznie (np. rozdzielczość ekranu, rodzaj używanej przeglądarki, liczba kliknięć w określone zakładki w Serwisie itd.),
 • według własnego uznania, zmieniania właściwości, funkcjonalności Usług, jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości realizowanych Usług na rzecz Użytkownika,
 • usunięcia Konta Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie.3. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usługi w sposób stały i nieprzerywany.

4. Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Serwisu z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkownika.

5. Usługodawca może podejmować inne czynności i działania na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnych z prawem.


§8. Odpowiedzialność.

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Serwisu lub/i Usług.

2. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia Serwisu i świadczonych przez siebie Usług przed wystąpieniem jakichkolwiek działań niepożądanych. Usługodawca zaleca Użytkownikom:

 • stosowanie programów zabezpieczających urządzenie podłączone do sieci internetowej i chroniących tożsamość osób korzystających z sieci internetowej,
 • unikanie korzystania z Serwisu przy użyciu publicznych sieci dostępu do sieci internetowej (np. publicznego Wi-Fi) jak i przypadkowego sprzętu,
 • niezapisywanie Loginu i Hasła w przeglądarce internetowej,
 • nieużywanie tak samo brzmiącego Loginu i Hasła do Konta.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • niepoprawnie wpisane dane przez Użytkownika,
 • brak dostępu do sieci internetowej przez Użytkownika albo ograniczenia w jego dostępności,
 • ograniczenia lub/i nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Użytkownika, które stanowią podstawę do korzystania z Serwisu,
 • poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek ujawnienia Hasła do Konta Użytkownika, które nastąpiły z jego winy,
 • poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działań bądź ich zaniechań, w szczególności poprzez nieprawidłowe korzystanie z Serwisu lub/i Usług,
 • poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, który naruszył prawo bądź postanowienia Regulaminu, a któremu Usługodawca zlikwidował Konto lub ingerował w nie na zasadach określonych w §7 pkt. 1.
 • poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania osób trzecich niezwiązanych warunkami Umowy, a na które nie miał wpływu Usługodawca,
 • poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, na skutek przekazania danych osobowych Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania,
 • linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich (strony te należą i są zarządzone przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców – Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron).4. Usługodawca w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia albo uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika, skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia sprawy oraz postąpi na zasadach określonych w Regulaminie (dokona modyfikacji danych, nakaże usunięcie albo w ostateczności usunie Konto Użytkownika) i przepisach prawa – procedura „notice” and „take down”.

5. W Serwisie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.


§9. Reklamacje.

1. Reklamacje prosimy składać, w terminie 5 dni od dnia odnotowania szkody (np. nieuzasadnionego dostępu do Konta, wadliwego działania serwisu itp.), drogą elektroniczną do pomocy technicznej na adres e-mail kontakt@assetlife.pl. W zgłoszeniu należy wskazać:

 • Login,
 • możliwie dokładny opis nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce jej wystąpienia),
 • ewentualne wskazanie możliwych przyczyn powstania nieprawidłowości.2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 7 dni.

3. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego.


§10. Ochrona Danych Osobowych.

1. Użytkownik podaje dobrowolnie i świadomie swoje dane osobowe.

2. Dane osobowe Użytkownika są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dostęp do Konta jest szyfrowany.

3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:

 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tejże ustawy,
 • w zakresie i w celu niezbędnym do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem, nawiązania współpracy w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę oraz prawidłowej realizacji tych Usług,
 • dane osobowe Użytkownika (np. adres e-mail) mogą być przetwarzane dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę, które nie naruszają praw i wolności osoby, której dotyczą (np. informowanie o nowych funkcjonalnościach Usług).4. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia Serwisu przed wystąpieniem jakichkolwiek działań niepożądanych.

5. W przypadku kiedy w trakcie korzystania z Serwisu bądź po zalogowaniu do Konta, Użytkownik zauważy zmiany, o których nie był wcześniej informowany przez Usługodawcę, np. zmianę interfejsu, niespotykane wcześniej komunikaty czy ikony, Usługodawca zaleca natychmiastowy kontakt z działem pomocy technicznej poprzez adres e-mail kontakt@assetlife.pl.

6. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych przez Usługodawcę jak również prawo do ich poprawiania, w każdym czasie.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

8. Zgodę na newsletter można w dowolnym czasie cofnąć.

9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

10. Usługodawca szanuje prawo do prywatności Użytkowników i stosuje się do Polityki Prywatności.

11. Usługodawca zastrzega, że przechowuje, przez okres czasu wymagany przepisami prawa, dane o Użytkowniku i informacje na temat Usług, z których skorzystał za pośrednictwem Serwisu, w zakresie i celu niezbędnym na potrzeby ewentualnych, przyszłych roszczeń bądź w związku z przepisami prawa, do których przestrzegania jest zobligowany (np. przepisy podatkowe).


§11. Postanowienia końcowe.

1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom treść Regulaminu w Serwisie. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Użytkownika, jeżeli ma on problemy z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu należy skontaktować się z działem pomocy technicznej poprzez adres e-mail kontakt@assetlife.pl.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.

3. O każdej, istotnej zmianie Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany na co najmniej 7 dni przed planowanym wejściem w życie nowego Regulaminu. Usługodawca prześle stosowną wiadomość na adres e-mail Użytkownika, który dokonał Rejestracji w Serwisie i ma aktywne Konto.

4. Zmiana zakresu lub/i rodzaju Usług nie naruszająca Regulaminu nie stanowi istotnej zmiany Regulaminu.

5. W przypadku odnotowania przez osobę trzecią naruszenia prawa jest ona zobowiązana do kontaktu z działem pomocy technicznej poprzez adres e-mail kontakt@assetlife.pl i przesłania wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla siedziby Usługodawcy.

7. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

8. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym.

9. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.